Collection

【後漢】方格銘「吾作明竟 幽凍三剛 配象萬彊 統徳序道 敬奉賢良 彫刻無祉 百身挙楽 衆事主陽 世徳光明 富吉安楽 子孫番昌 士至高弁 其師命長」面径17.8cm